Místem uplatnění záruky je „reklamační oddělení ACOVER.CZ, Žatecká 99, 432 01 Kadaň, nebo autorizované servisy pro prodávané produkty. 

1. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. kdy prodávající předá zboží prvnímu dopravci.

2. KONTROLA ZBOŽÍ

Kupující je povinen zboží náležitě zkontrolovat co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, nejpozději v okamžiku příjezdu zásilky na dodací adresu před odjezdem přepravní služby. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den, kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen zaslat e-mail prodávajícímu na adresu info@acover.cz

3. ZÁRUKA NA JAKOST 

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce, která je uvedena počtem měsíců na Dodacím listě. Záruční doba začíná plynout dnem vystavení faktury. U software se záruka vztahuje pouze na fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prvků (fólie, pečeti, otevření obálky a pod.) se zákazník (respektive uživatel ) stává oprávněným licenčním uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání nositele autorských práv, resp. výrobce software. Tento předmět plnění nelze vrátit dodavateli. Dodavatel neodpovídá za správnou funkci softwarových produktů (dále též SW), ani tzv. DEMO produktů. Obsah záruky poskytované nositelem autorských práv se řídí licenčním ujednáním k software, které je součástí softwarového produktu. Záruka na softwarové produkty Microsoft je poskytovatelem omezena na 90 dnů od data prodeje ve smyslu licenční smlouvy Microsoft. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

4. UPLATNĚNÍ ZÁRUKY


Místem uplatnění záruky je, bez ohledu na místo prodeje

ACOVER.cz
Žatecká 99
432 01 Kadaň,
Česká republika

Pro urychlení reklamace je možné zaslat předem na adresu info@acover.cz e-mail s těmito údaji:

- Název reklamovaného zboží 
- Popis závady 
- Číslo jednoho z pořizovacích dokladů (Faktury, dodacího listu, platby, paragonu) 

V případě, že vyplněné informace jsou správné, reklamační technik je zpět na Váš e-mail odsouhlasí. Zboží je potřeba doručit k reklamaci na adresu reklamačního oddělení. Ke každému kusu zboží musí být přiloženy tyto doklady: 
- potvrzovací e-mail od našeho reklamačního technika nebo 
- kopie originálů nákupní faktury a dodacího listu, a podrobný popis důvodu reklamace 

5. AUTORIZOVANÉ SERVISY

Prodávající může stanovit pro prodávané produkty jako místo uplatnění záruky i jiné autorizované servisy. Reklamační řízení pak probíhá podle reklamačních řádů jednotlivých autorizovaných servisů. 

6. ZÁNIK ZÁRUKY

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech : 


- Po přechodu nebezpečí na škody nebyla provedena prohlídka s vynaložením odborné péče. 
- Porušení, přelepení nebo jiné znehodnocením nálepek, čárových kódů nebo ochranných pečetí. 
- Poškození, přelepení nebo jiné znepřístupnění údajů nacházející se na zboží nebo jeho částech. 
- Mechanické poškození. 
- Neodborná instalace, zacházení nebo obsluha. 
- Provozování poškozeného zboží. 
- Škody způsobené počítačovými viry. 
- Používání zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají kancelářskému prostředí 
nebo parametrům uvedeným v dokumentaci. 
- Poškození živly nebo vyšší mocí. 
- Poškození zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě. 
- Provádění úprav na zboží. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto reklamační podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2023. Prodávající si vyhrazuje právo možné pozdější změny.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: